geomat.dk : Landmåling : Kildetekster : Bugge § 88

Thomas Bugge: De første Grunde til den rene eller abstrakte Mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling. Kiøbenhavn 1814.
Download dette dokument i Word-format.

Download dette dokument i pdf-format.


§. 88.

Tab.24.
Fig 78.

    At opmaale en Figur ABCDEF, naar man kan afstikke og opmaale een af Siderne AB, og fra de tvende yderste Punkter A og B tager Sigter til de øvrige Hiørner C, D, E og F.
    1. Man afstikker Linien AB; og udi A efter Grundlinien AB opstilles Maalebordet (§ 44), og man tager Sigter til Signaler udsatte i Hiørnerne C, D, E og F; og man opdrager disse Sigtelinier paa Bordet Af, Ae, Ad, og Ac.
    2. Man maaler med Kieden den afstukne Linie AB (§.18-21) indtil B; naar man har afsat Grundlinien aB paa Bordet efter Kartets Maalestok, opstilles Punktet b paa Bordet over B paa Marken og Grundlinien aB paa Bordet efter Grundlinien AB paa Marken (§.44) ; og naar alle Skruer ere fæstede, tages Sigter til C, D, E og F, og hvor disse Sigter overskiere Sigterne fra den forrige Station i c, d, e og f, bliver Figurens Hiørner paa Kartet; thi ) ABF ~)aBf; ) ABE ~ ) aBe; ) ABD ~) aBd o.s.v. (§.148 Geom.1)).

_________________________________________________________________________

Noter:

1) § 148 Geom:
Naar udi tvende Triangler ABC og DEF alle Vinklerne ere lige store, A = D, B = E og C = F,
saa ere eensbeliggende Sider i Forhold, det er:
     AB : AC = DE : DF
     AB : BC = DE : EF
     AC : CB = DF : FE. …..